DO GÓRY
Twój koszyk jest pusty

Kaskada
sklep z odzieżą damską, sukienki i ubrania dla kobiet

Polityka prywatności 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu dostępnego na stronie

 https://e-kaskada.pl.

 1. Administratorem Danych w Sklepie Kaskada Producent Odzieży Kinga Roth-Perek, ul. Kamienna 24,61-423 Poznań, NIP: 7811598696.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej sklep@e-kaskada.pl lub pod nr. tel.: 61 830 59 55 oraz numer faksu: 61 830 75 89.
 3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
  1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
  3. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
  1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim  do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Sklep  zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 3. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.
 4. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
 5. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
  a) właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
  b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami). 
  c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.  
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.
 3. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.